Thông kê truy cập
Số người online: 2
Tổng số truy cập: 1611930

van phong pham van phong pham gia re van phong pham gia re tai ha noi in qua tang in quang cao van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi

Dành cho cổ đông
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần
Mẫu giấy chuyển nhượng. Download
Đơn xin chuyển nhượng cổ phần. Download 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị cấp nước (11/01/2016)
Quyết định thưởng Ban quản lý điều hành Công ty giai đoạn 2010-2014 (11/01/2016)
Quyết định góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Việt (13/01/2016)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động (sửa đổi lần thứ XIII) (26/02/2016)
Nghị quyết số 21 năm 2016 của Hội đồng quản trị (25/11/2016)
Nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và nghị vụ của BQL DA đầu tư cải tạo và mở rộng HTCN thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (05/12/2016)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2016) (05/12/2016)
Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (12/12/2016)
Quyết định số 50 về việc Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng (14/12/2016)
Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (16/12/2016)
Nghị quyết số 24 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (24/12/2016)
Nghị quyết số 25 về phương án mua văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh (24/12/2016)
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2016 (24/12/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (29/12/2016)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (30/12/2016)
Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (03/01/2017)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (03/01/2017)
Công văn về việc chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán VWS từ thị trường đại chúng niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch Upcom (04/01/2017)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (28/12/2015)
Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE (08/01/2016)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Viwase đầu tư tại các doanh nghiệp (09/01/2016)
Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo trụ sở Công ty (18/11/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Lựa chọn nhà thầu tư vấn Giám sát và tham gia quản lý dự án (20/11/2015)
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cố phần được quyền mua của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (23/11/2015)
Báo cáo thường niên năm 2015 (25/03/2016)
Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-VIWASE (10/12/2015)
Thông báo kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 (10/12/2015)
Thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn điều lệ năm 2015 của VIWASE (10/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả Chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy (16/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu - Gói thầu chế tạo và lắp đặt khung giếng thang máy (16/12/2015)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (17/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (23/12/2015)
Công văn về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước (23/12/2015)
Quyết định về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty VIWASE (25/12/2015)
Nghị quyết số 13 về việc thành lập Ban quản lý Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (19/10/2016)
Nghị quyết số 14 về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình cải tạo trụ sở Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (19/10/2016)
Nghị quyết số 15 về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Công trình Cải tạo trụ sở Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (24/10/2016)
Nghị quyết số 16 về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom (07/11/2016)
Nghị quyết số 17 về việc Chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian chưa chính thức giao dịch trên thị trường Upcom (07/11/2016)
Thông báo cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (14/03/2016)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (22/03/2016)
Thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại CTCP Đầu tư phát triển An Việt (19/09/2016)
Nghị quyết số 11 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (14/10/2016)
Nghị quyết số 12 về việc phân phối cổ phiếu dôi dư và cổ phiếu lẻ phát sinh (17/10/2016)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (18/10/2016)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (18/10/2016)
Quyết định thành lập Nhà máy nước Văn Lâm (11/01/2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 (Điều chỉnh theo CV số 203/CV-VIWASE) (12/09/2016)
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Nghị quyết số 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị (26/04/2016)
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 (16/04/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (16/04/2016)
Nghị quyết của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 (16/04/2016)
Nghị quyết số 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị (16/04/2016)
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc tham gia mua thỏa thuận cổ phần của VIWASE tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt (05/09/2016)
Công văn của UBCK về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu (12/09/2016)
Công văn về việc điều chỉnh nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 (12/09/2016)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu (13/09/2016)
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 (Điều chỉnh theo công văn số 203/CV-VIWASE) (12/09/2016)
Thông báo Sửa đổi bổ sung quy chế bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam tại công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt (02/09/2016)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD (07/03/2016)
Công văn về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (08/11/2016)
Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (17/08/2016)
Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty (20/06/2016)
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Công ty Cổ phần nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt (19/08/2016)
Nghị quyết số 08 của Hội đồng quản trị năm 2016 (22/07/2016)
Quyết định của CT HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn công ty thẩm định giá (01/08/2016)
Quyết định của CT HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn công ty chứng khoán (01/08/2016)
Nghị quyết của HĐQT về Phương án bán cổ phần của Viwase tại CTCP đầu tư và phát triển An Việt (17/08/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (01/06/2016)
Nghị quyết số 07 của Hội đồng quản trị (20/06/2016)
Quyết định Thưởng ban quản lý điều hành Công ty năm 2015 (20/06/2016)
Quyết định giải thể Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị và Cấp nước (11/01/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thành Tài nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Tài liệu họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 (02/04/2016)
Thông báo về việc theo dõi cổ phiếu VWS từ Upcom xuống công ty đại chúng. (12/11/2016)
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán VSD (06/05/2016)
Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2016 (10/05/2016)
Nghị quyết số 06 của Hội đồng quản trị về việc triển khai công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và đầu tư mở rộng NMN Văn Lâm (18/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Hiền Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Văn Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu áp dụng từ 15/04/2016) (21/05/2016)
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 01 (15/11/2016)
Công văn về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (18/11/2016)
Thông báo ghi tăng cổ phiếu mới phát hành và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (18/11/2016)
Nghị quyết số 18 năm 2016 của Hội đồng quản trị (22/11/2016)
Nghị quyết số 19 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom (22/11/2016)
Nghị quyết số 20 của Hội đồng quản trị (22/11/2016)
Quyết định số 48 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2016 (22/11/2016)
VWS: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán (23/11/2016)
Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn công ty năm 2015 (14/10/2015)
Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Lan Phương giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty (09/01/2016)
Quyết định thưởng các cán bộ giúp việc trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (09/01/2016)
Quyết định về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (23/09/2015)
Nghị quyết số 09 của HĐQT năm 2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành và bổ sung nguyên tắc xác định giá phát hành CP (25/09/2015)
Nghị quyết số 04- Hội đồng quản trị (08/09/2014)
Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (16/09/2016)
Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty (19/09/2016)
SHBS thông báo kết quả đăng ký tham dự mua thỏa thuận cổ phần của Viwase tại CTCP Đầu tư Phát triển An Việt (14/09/2016)
Nghị quyết số 06 - HHĐQT (05/11/2014)
Mẫu giấy đăng ký mua cổ phiếu (14/10/2015)
Nghị Quyết số 07 (23/12/2014)
Nghị Quyết số 05 (23/12/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014 (23/12/2014)
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (14/10/2015)
Nghi quyết HĐQT sô 01 ngày 14/01/2015 (14/01/2015)
Quyết định số 03 - Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty (14/01/2015)
Xem tiếp