Thông kê truy cập
Số người online: 2
Tổng số truy cập: 1185279

van phong pham van phong pham gia re van phong pham gia re tai ha noi in qua tang in quang cao van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi

Dành cho cổ đông
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần
Mẫu giấy chuyển nhượng. Download
Đơn xin chuyển nhượng cổ phần. Download 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị cấp nước (11/01/2016)
Quyết định thưởng Ban quản lý điều hành Công ty giai đoạn 2010-2014 (11/01/2016)
Quyết định góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Việt (13/01/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (28/12/2015)
Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE (08/01/2016)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Viwase đầu tư tại các doanh nghiệp (09/01/2016)
Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo trụ sở Công ty (18/11/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Lựa chọn nhà thầu tư vấn Giám sát và tham gia quản lý dự án (20/11/2015)
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cố phần được quyền mua của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (23/11/2015)
Nghị quyết của HĐQT về trả cổ tức năm 2015 (27/11/2015)
Quyết định chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (27/11/2015)
Thông báo trả cổ tức năm 2015 (27/11/2015)
Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-VIWASE (10/12/2015)
Thông báo kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 (10/12/2015)
Thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn điều lệ năm 2015 của VIWASE (10/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả Chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy (16/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu - Gói thầu chế tạo và lắp đặt khung giếng thang máy (16/12/2015)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (17/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (23/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2015 (23/12/2015)
Công văn về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước (23/12/2015)
Quyết định về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty VIWASE (25/12/2015)
Quyết định thành lập Nhà máy nước Văn Lâm (11/01/2016)
Quyết định giải thể Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị và Cấp nước (11/01/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (14/10/2015)
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn công ty năm 2015 (14/10/2015)
Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Lan Phương giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty (09/01/2016)
Quyết định thưởng các cán bộ giúp việc trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (09/01/2016)
Quyết định về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (23/09/2015)
Nghị quyết số 09 của HĐQT năm 2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành và bổ sung nguyên tắc xác định giá phát hành CP (25/09/2015)
Nghị quyết số 04- Hội đồng quản trị (08/09/2014)
Nghị quyết số 06 - HHĐQT (05/11/2014)
Mẫu giấy đăng ký mua cổ phiếu (14/10/2015)
Quyết định số 112 về việc chi trả tạm cổ tức năm 2014 (23/12/2014)
Nghị Quyết số 07 (23/12/2014)
Nghị Quyết số 05 (23/12/2014)
Quyết định bổ sung Hội đồng lương Công ty (23/12/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014 (23/12/2014)
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (14/10/2015)
Nghi quyết HĐQT sô 01 ngày 14/01/2015 (14/01/2015)
Quyết định số 03 - Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty (14/01/2015)
Quyết định số 04 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (14/01/2015)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (02/04/2015)
Thông báo số 03 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (06/04/2015)
Số 03/NQ-HĐQT-2015 (09/04/2015)
Bản cáo bạch (15/10/2015)
Nghị quyết HĐTV TCT Tư vấn xây dựng Việt Nam về chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (02/11/2015)
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam tại VIWASE (04/11/2015)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/NQ - VIWASE - HĐQT (06/11/2015)
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Cải tạo trụ sở Công ty (06/11/2015)
Nghị quyết số 05-Hội đồng quản trị (09/05/2015)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 (25/06/2015)
Biên bản Kiểm phiếu-ĐHĐCĐ năm 2015 (27/04/2015)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 (27/04/2015)
QĐ số 10 của HĐQT (27/02/2015)
Nghị quyết số 02-2015 (06/03/2015)
Báo cáo thường niên Năm 2014 (16/03/2015)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (27/04/2015)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ tư áp dụng từ ngày 25/4/2015) (30/06/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (10/07/2015)
Nghị quyết số 06 - Sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2015 (14/07/2015)
Quyết định số 63/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Quyết định số 64/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Quyết định số 65/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 26.8.2015 (27/08/2015)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (09/05/2014)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (23/04/2014)
Báo cáo thường niên năm 2013 (07/04/2014)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (03/07/2013)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (12/07/2013)
Nghị quyết số 06/2013 của HĐQT (25/04/2013)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (24/04/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012 (17/04/2013)
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 (17/04/2013)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (02/04/2013)
Nghị quyết số 02/2013 của HĐQT (27/03/2013)
Nghị quyết số 04/2012 của HĐQT (13/12/2012)
Quyết định số 95/2012 của HĐQT (13/12/2012)
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức tỷ lệ 12% năm 2012 (13/12/2012)
Thông cáo VIWASE (14/10/2012)
Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (14/10/2012)
Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty (14/10/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (04/09/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (13/09/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 (04/09/2012)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 (31/08/2012)
Báo cáo thường niên năm 2009 (31/08/2012)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (05/07/2012)
Một số chỉ tiêu tài chính về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 (05/07/2012)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2012) (15/05/2012)
Báo cáo thường niên năm 2011 (15/05/2012)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (15/05/2012)
Nghị quyết số 03/2012 của HĐQT (04/05/2012)
Thông cáo VIWASE (29/05/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (19/04/2012)
Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (24/04/2012)
Thông báo mời họp và Chương trình họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 (26/03/2012)
Báo cáo thường niên năm 2010 (11/10/2011)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 (11/10/2011)