Thông kê truy cập
Số người online: 6
Tổng số truy cập: 1420876

van phong pham van phong pham gia re van phong pham gia re tai ha noi in qua tang in quang cao van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi van phong pham gia re van phong pham gia re o ha noi

Dành cho cổ đông
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần
Mẫu giấy chuyển nhượng. Download
Đơn xin chuyển nhượng cổ phần. Download 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị cấp nước (11/01/2016)
Quyết định thưởng Ban quản lý điều hành Công ty giai đoạn 2010-2014 (11/01/2016)
Quyết định góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Việt (13/01/2016)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động (sửa đổi lần thứ XIII) (26/02/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (28/12/2015)
Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE (08/01/2016)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Viwase đầu tư tại các doanh nghiệp (09/01/2016)
Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo trụ sở Công ty (18/11/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Lựa chọn nhà thầu tư vấn Giám sát và tham gia quản lý dự án (20/11/2015)
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cố phần được quyền mua của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (23/11/2015)
Nghị quyết của HĐQT về trả cổ tức năm 2015 (27/11/2015)
Quyết định chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (27/11/2015)
Báo cáo thường niên năm 2015 (25/03/2016)
Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-VIWASE (10/12/2015)
Thông báo kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 (10/12/2015)
Thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn điều lệ năm 2015 của VIWASE (10/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả Chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy (16/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu - Gói thầu chế tạo và lắp đặt khung giếng thang máy (16/12/2015)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (17/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (23/12/2015)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2015 (23/12/2015)
Công văn về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước (23/12/2015)
Quyết định về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty VIWASE (25/12/2015)
Thông báo cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (14/03/2016)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (22/03/2016)
Quyết định thành lập Nhà máy nước Văn Lâm (11/01/2016)
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Nghị quyết số 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị (26/04/2016)
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 (16/04/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (16/04/2016)
Nghị quyết của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 (16/04/2016)
Nghị quyết số 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị (16/04/2016)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD (07/03/2016)
Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (17/08/2016)
Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty (20/06/2016)
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Công ty Cổ phần nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt (19/08/2016)
Nghị quyết số 08 của Hội đồng quản trị năm 2016 (22/07/2016)
Quyết định của CT HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn công ty thẩm định giá (01/08/2016)
Quyết định của CT HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn công ty chứng khoán (01/08/2016)
Nghị quyết của HĐQT về Phương án bán cổ phần của Viwase tại CTCP đầu tư và phát triển An Việt (17/08/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (01/06/2016)
Nghị quyết số 07 của Hội đồng quản trị (20/06/2016)
Quyết định Thưởng ban quản lý điều hành Công ty năm 2015 (20/06/2016)
Quyết định giải thể Xí nghiệp xây dựng, kinh doanh thiết bị và Cấp nước (11/01/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thành Tài nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 (29/04/2016)
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Tài liệu họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 (02/04/2016)
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán VSD (06/05/2016)
Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2016 (10/05/2016)
Nghị quyết số 06 của Hội đồng quản trị về việc triển khai công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và đầu tư mở rộng NMN Văn Lâm (18/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Hiền Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Văn Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 (20/05/2016)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu áp dụng từ 15/04/2016) (21/05/2016)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (14/10/2015)
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 (14/09/2015)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (14/10/2015)
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành đợt tăng vốn công ty năm 2015 (14/10/2015)
Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Lan Phương giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty (09/01/2016)
Quyết định thưởng các cán bộ giúp việc trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (09/01/2016)
Quyết định về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (23/09/2015)
Nghị quyết số 09 của HĐQT năm 2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành và bổ sung nguyên tắc xác định giá phát hành CP (25/09/2015)
Nghị quyết số 04- Hội đồng quản trị (08/09/2014)
Nghị quyết số 06 - HHĐQT (05/11/2014)
Mẫu giấy đăng ký mua cổ phiếu (14/10/2015)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 (28/03/2016)
Nghị Quyết số 07 (23/12/2014)
Nghị Quyết số 05 (23/12/2014)
Quyết định bổ sung Hội đồng lương Công ty (23/12/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014 (23/12/2014)
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (14/10/2015)
Nghi quyết HĐQT sô 01 ngày 14/01/2015 (14/01/2015)
Quyết định số 03 - Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty (14/01/2015)
Quyết định số 04 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (14/01/2015)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (02/04/2015)
Nghị quyết số 02 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2016 (25/03/2016)
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2016 của CT HĐQT (28/03/2016)
Số 03/NQ-HĐQT-2015 (09/04/2015)
Bản cáo bạch (15/10/2015)
Nghị quyết HĐTV TCT Tư vấn xây dựng Việt Nam về chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (02/11/2015)
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam tại VIWASE (04/11/2015)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/NQ - VIWASE - HĐQT (06/11/2015)
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Cải tạo trụ sở Công ty (06/11/2015)
Nghị quyết số 05-Hội đồng quản trị (09/05/2015)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 (25/06/2015)
Biên bản Kiểm phiếu-ĐHĐCĐ năm 2015 (27/04/2015)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 (27/04/2015)
QĐ số 10 của HĐQT (27/02/2015)
Nghị quyết số 02-2015 (06/03/2015)
Báo cáo thường niên Năm 2014 (16/03/2015)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (27/04/2015)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ tư áp dụng từ ngày 25/4/2015) (30/06/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (10/07/2015)
Nghị quyết số 06 - Sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2015 (14/07/2015)
Quyết định số 63/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Quyết định số 64/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Quyết định số 65/QĐ-VIWASE-HĐQT năm 2015 (17/07/2015)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 26.8.2015 (27/08/2015)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (09/05/2014)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (23/04/2014)
Báo cáo thường niên năm 2013 (07/04/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (12/07/2013)
Nghị quyết số 06/2013 của HĐQT (25/04/2013)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (24/04/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012 (17/04/2013)
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 (17/04/2013)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (04/09/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (13/09/2012)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 (04/09/2012)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 (31/08/2012)
Báo cáo thường niên năm 2009 (31/08/2012)
Xem tiếp