Trợ giúp Kỹ thuật, Tầng cường Năng lực Quản ly và Thể chế

  11/01/2017

Ngoài các dịch vụ tư vấn kỹ thuật truyền thống, VIWASE đã triển khai các dịch vụ phi kỹ thuật như tư vấn thẩm định và đánh giá dự án; Trợ giúp kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý và thể chế, đào tạo cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Một số dịch vụ chính mà công ty đã thực hiện gồm:

  • Phát triển thể chế cho các dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (WB), Phát triển đô thị loại vừa (Vinh, Phủ Lý, Lào Cai-vốn WB), Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng (WB)
  • Thẩm định và đánh giá (các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, môi trường, xã hội) các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tiếp nhận nguồn vốn ODA của Bộ Tài chính; Trợ giúp kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các quỹ đầu tư phát triển địa phương (vốn WB)
  • Hỗ trợ quản lý dự án (thẩm tra, đánh giá và thẩm định dự án, quản lý tài chính, đấu thầu, giám sát thi công và đào tạo) cho Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông (vốn ADB);
  • Trợ giúp kỹ thuật, tăng cường năng lực quản lý và thể chế thuộc dự án Phát triển bền vững miền núi phía Bắc (vốn ADB), v.v.

Tin tức mới

Bài viết mới nhất