Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh, vốn WB

  03/03/2017

Địa điểm: Lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, TP. Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Vốn WB

Khách hàng: Ban QLDA vệ sinh môi trường thành phố 

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với công ty Mỹ thực hiện các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý giám sát thi công, đào tạo và nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho dự án giai đoạn 1, 2.

2.10.1. Ảnh tuyến cống bao chính D3000, L=8.3m

2.10.2. Ảnh giếng tách nước thải (CSOs) 

Tin tức mới