Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam, Tiểu dự án Hải Phòng, vốn WB

  06/03/2017

VIWASE hợp tác với các công ty của Mỹ thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình

Ảnh 1 : Khảo sát, thiết kế và GSTC tuyến đường trên cống hộp thoát nước kênh An Kim Hải

Ảnh 2: Khảo sát, thiết kế và GSTC cầu trên mương thoát nước kênh An Kim Hải

Tin tức mới