Hệ thống quản lý chất lượng

  28/02/2017

            VIWASE duy trì chính sách bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bởi Tổ chức AFAQ-AFNOR International (Cộng hòa Pháp).

            Hệ thống chất lượng (HTCL) gồm Sổ tay Quy trình chất lượng nội bộ, 16 Quy trình và 17 Chỉ dẫn được thường xuyên rà soát và đánh giá, cập nhật, cải tiến nhằm đáp ứng liên tục các yêu cầu của Khách hàng và mục tiêu Dự án/Dịch vụ.

            Trong quản lý dự án, chúng tôi áp dụng các thực tiễn trong nước và quốc tế tốt nhất để đảm bảo rằng các phương pháp, tư duy quản lý dự án với kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất được triển khai trong các dự án chúng tôi đảm nhiệm theo yêu cầu của khách hàng và tính chất dự án.

            Công tác thiết kế kỹ thuật được dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáng tin cậy và được công nhận như TCVN, ISO, DIN, ASSHTO, BS, JIS…

            Công tác giám sát thi công và quản lý dự án được dựa trên các qui định hiện hành của Chính phủ và các thực tiễn quốc tế được ghi nhận. Các chủ nhiệm, chủ trì dự án, các kỹ sư đều có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp như: chứng chỉ hành nghề tư vấn, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu… được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tin tức mới