Da Nang Water Supply System Project

  02/03/2017

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Nguồn vốn: Vốn ngân sách

Khách hàng: BQLDA Công ty Cấp nước Đà nẵng

Đặc điểm chính: Xây dựng nhà máy nước giai đoạn 1 công suất 120.000m3/ngd

Dịch vụ cung cấp: Chủ trì thực hiện công tác nghiên cứu, lập báo cáo khả thi, thiết kế chi tiết hệ thống cấp nước Đà nẵng

Tin tức mới