Quản lý và xử lý Chất thải rắn

  11/01/2017

VIWASE thực hiện công tác tư vấn cho hầu hết các công trình thu gom và xử lý chất thải qui mô lớn ở Việt Nam, có kinh nghiệm lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả xử lý cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Hỗ trợ Chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thầm định dự án cho các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triền châu Á (ADB)...

 

 

Tin tức mới