Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ

  11/01/2017

VIWASE đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp quốc gia trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh môi trường.

Kết quả nhiều đề tài nghiên cứu đã được áp dụng cho nhiều dự án cấp nước, thoát nước và vệ sinh, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội. Nhiều công nghệ tiên tiến đã được áp dụng kịp thời thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ và mô hình hóa.

Các Định hướng, Tiêu chuẩn chuyên ngành do VIWASE chủ trì biên soạn:

  1. Định hướng phát triển cấp nước Chiến lược phát triển Đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định so 63/1998/QĐ-TTg.
  2. Định hướng phát triển Thoát nước Đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  3. Chiến lược Môi trường Xây dựng, giai đoạn 2010.
  4. Quy hoạch hệ thống cấp nước các đô thị Việt Nam đến 2020.
  5. Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006, cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
  6. Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 7957:2008, Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

Tin tức mới