Cấp nước và quản lý nguồn nước

  11/01/2017
  1. Lập kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước thô và đề xuất lựa chọn nguồn nước và dự báo nhu cầu dùng nước;
  2. Quy hoạch phát triển nhà máy xử lý nước và mạng lưới đường ống, tính toán thuỷ lực mạng lưới; Thiết lập cấu trúc nạng lưới cấp nước hợp lý, quản lý mạng lưới; giải pháp phân vùng tách mạng nhằm giảm tỷ lệ nước thất thu...;
  3. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước, lập mô hình thí nghiệm công nghệ xử lý nước;
  4. Lập hồ sơ thiết kế và tổng dự toán các công trình: trạm bơm, nhà máy xử lý nước, mạng truyền tải và phân phối nước;
  5. Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ thầu; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, đánh giá chất lượng công trình.
  6. Vận hành, thử nghiệm; Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư.

Tin tức mới