Hỗ trợ kỹ thuật, Tăng cường năng lực và Thể chế

  11/01/2017

VIWASE triển khai thực hiện các dịch vụ phi tư vấn như Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn thẩm định và đánh giá dự án, tăng cường năng lực quản lý và thể chế, phân tích kinh tế tài chính và hiệu quả dự án, lập giá phí nước sạch và nước thải cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam. Một số dịch vụ điển hình do VIWASE thực hiện trong những năm gần đây:

  1. Phát triển thể chế cho các dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (WB), dự án phát triển đô thị loại vừa (Vinh, Phủ Lý, Lào Cai), vốn WB; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng Sông Hồng (WB)
  2. Thẩm định và đánh giá (kỹ thuật, tài chính, môi trường, xã hội) các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tiếp nhận nguồn vốn ODA cảu Bộ Tài chính; Trợ giúp kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (WB)
  3. Hỗ trợ quản lý dự án (thẩm tra, đánh giá và thẩm định dự án, quản lý tài chính, đấu thầu, giám sát thi công và đào tạo) cho dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông (ADB)
  4. Trợ giúp kỹ thuật, tăng cường năng lực quản lý và thể chế thuộc dự án phát triển bền vững miền núi phía Bắc (ADB)
  5. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong cải cách thể chế quản lý dự án sau hoàn thành – Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang và Quy Nhơn
  6. Nâng cao năng lực thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) II – Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang
  7. Hỗ trợ kỹ thuật về Thông tin-Giáo dục-Truyền thông (IEC) thuộc dự án quản lý nguồn nước và chống ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc
  8. Tư vấn nâng cao năng lực và đào tạo dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) II – Dự án thành phần tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới