Tài chính

  28/02/2017

                VIWASE là đơn vị tự chủ và độc lập về tài chính, luôn tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo qui định hiện hành của Nhà nước.

                Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập.

Tin tức mới