Hiển thị
  17/03/2017

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

  17/03/2017

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2016)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2016)

  17/03/2017

Nghị quyết số 21 năm 2016 của Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 21 năm 2016 của Hội đồng quản trị