Hiển thị
  11/01/2017

Trợ giúp Kỹ thuật, Tầng cường Năng lực Quản ly và Thể chế

Ngoài các dịch vụ tư vấn kỹ thuật truyền thống, VIWASE đã triển khai các dịch vụ phi kỹ thuật như tư vấn thẩm định và đánh giá dự án; Trợ giúp kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý và thể chế, đào tạo cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

  11/01/2017

Nguồn nước, An toàn Môi trường và Xã hội

VIWASE có đội ngũ chuyên gia có trình độ cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu nguồn nước, thí nghiệm chất lượng nước, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong thi công cho các dự án

  11/01/2017

Đầu tư và xây dựng

Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Từ sơn theo hình thức BOO, công suất 20.000m3/ngđ Đầu tư xây dựng hệ thống cáp nước đô thị huyện Văn Lâm và khu công nghiệp Như Quỳnh theo hình thức BOO, công suất 20.000m3/ngđ.

  11/01/2017

Nghiên cứu Khoa học, Đào tạo và quản lý vận hành

VIWASE chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ, được giao chủ trì nghiên cứu và soạn thảo các Định hướng, Chiến lược phát triền, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường, các đề tài cấp Nhà nước, cấp B

  11/01/2017

Nâng cấp Đô thị và Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

VIWASE thực hiện các dịch vụ khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, thiết kế chi tiết, dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý hợp đồng, giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ

  11/01/2017

Quản lý và xử lý Chất thải rắn

VIWASE thực hiện công tác tư vấn cho hầu hết các công trình thu gom và xử lý chất thải qui mô lớn ở Việt Nam, có kinh nghiệm lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả xử lý cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường.

  11/01/2017

Thoát nước

Thoát nước, Thu gom và xử lý nước thải VIWASE có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện từ công tác nghiên cứu lập qui hoạch tổng thể, báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi), dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý

  11/01/2017

Cấp nước

VIWASE có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện từ công tác nghiên cứu lập qui hoạch tổng thể, báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi), dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý dự án, giám sát thi công cho các dự án cấp