Dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh, vốn JICA

  03/03/2017

Địa điểm: Lưu vực kênh Đôi Tẻ, TP. Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Vốn ODA Nhật bản

Khách hàng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình thành phố

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với các công ty Nhật thực hiện các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý giám sát thi công, đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch hành động tái định cư, đào tạo và nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho dự án giai đoạn 1

Ảnh trạm bơm chuyển tiếp nước thải, công suất 133.000m3/ngd và Nhà máy xử lý nước thải Bình Chánh (giai đoạn 1), công suất 141.000m3/ngd

Tin tức mới