Dự án Xây dựng nhà máy nước BOO Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  03/03/2017

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

Chủ đầu tư: BQLDA Công ty Cấp nước TP.HCM

Đặc điểm chính: Xây dựng nhà máy nước công suất 300.000m3/ngd theo hình thức xây dựng-vận hành-sở hữu.

Dịch vụ cung cấp: VIWASE lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tuyển chọn nhà đầu tư cho dự án

Location: Ho Chi Minh City
Capital source: Owner’s fund
Client: HCMC Water Supply Company PMU 
Main feature: Construction of water treatment plant capacity of 300,000m3/d under Build-Operation-Owner
Services provided: VIWASE formulated pre-feasibility study, tender document and evaluation of bid proposals to select investors for the project. 

Tin tức mới