Hiển thị
  17/03/2017

Nghị quyết số 25 về phương án mua văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 25 về phương án mua văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

  17/03/2017

Nghị quyết số 24 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Nghị quyết số 24 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

  17/03/2017

Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

  17/03/2017

Quyết định số 50 về việc Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng

Quyết định số 50 về việc Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng

  17/03/2017

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

  17/03/2017

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2016)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2016)

  17/03/2017

Nghị quyết số 21 năm 2016 của Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 21 năm 2016 của Hội đồng quản trị