Hiển thị
  17/03/2017

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

  17/03/2017

Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

  17/03/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  17/03/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

  17/03/2017

Thông báo Chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo Chi trả cổ tức năm 2016

  17/03/2017

Nghị quyết số 25 về phương án mua văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 25 về phương án mua văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

  17/03/2017

Nghị quyết số 24 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Nghị quyết số 24 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

  17/03/2017

Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

  17/03/2017

Quyết định số 50 về việc Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng

Quyết định số 50 về việc Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng

  17/03/2017

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Nghị quyết số 23 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm