Ký kết hợp đồng dự án Hải Phòng

  12/01/2017

Quí 4/2011, Công ty VIWASE đã ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ tư vấn cho Dự án Quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng và dịch vụ tư vấn GSTC cho Dự án Thoát nước mưa, nước thải thành phố Hải Phòng. Cả hai dự án đều được thực hiện từ nguồn vốn vay của JICA

Tin tức mới