Chương trình quản lý thoát nước và chất thải rắn phía Bắc, vốn ODA của Đức

  06/03/2017

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với công ty của Đức nghiên cứu, cập nhật báo cáo khả thi, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế cơ sở khu chôn lấp chất thải rắn cho Hà Đông, Sơn Tây và Bắc Ninh

Tin tức mới