Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định, vốn WB

  06/03/2017

VIWASE chủ trì công tác điều tra khảo sát kinh tế xã hội, lập báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, nâng cấp cộng đồng 

Tin tức mới