Dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, vốn WB

  06/03/2017

Dịch vụ cung cấp: VIWASE là tư vấn chính thực hiện các dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo đầu tư và các báo cáo chi tiết về phân tích kinh tế, xã hội, môi trường, tái định cư cho các hợp phần nâng cấp đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường, cầu và đường đô thị, phát triển thể chế và quản lý dự án

Tin tức mới