Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng bằng sông Hồng, vốn WB

  06/03/2017

VIWASE là tư vấn chính trong nước thực hiện các dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, khung chính sách, sổ tay dự án, đề cương về đánh giá môi trường, dân tộc thiểu số và tái định cư cho dự án.

Tin tức mới