Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, vốn ODA Nhật

  06/03/2017

VIWASE phối hợp với công ty của Nhật nghiên cứu, lập báo cáo hình thành dự án (SAPROF) cho các hợp phần đường đô thị, cấp nước, thoát nước, điện và tăng cường năng lực thể chế

Trong giai đoạn thiết kế, thi công VIWASE tham gia thực hiện dịch vụ khảo sát, thiết kế, giám sát thi công hợp phần cấp nước, thoát nước; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giám sát môi trường trong thi công cho dự án

Tin tức mới