Dự án thoát nước và quản lý chất thải rắn thành phố Vinh, vốn ODA Đức

  06/03/2017

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với công ty của Đức nghiên cứu, lập báo cáo khả thi, khảo sát, thiết kế chi tiết hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tin tức mới