Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

  17/03/2017
SỞ GIAO DỊCH                                                                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016
Số:1382/TB-SGDHN
THÔNG BÁO
 
Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam

 
Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (Công ty) và công văn số 307/CV-VTWASE về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:
-      Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
-      Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
-      Mã chứng khoán: vws
-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-      Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.600.000 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm nghìn cồ phiếu)
-      Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
-      Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 06/01/2017
-      Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.300 đồng/cổ phiểu.  
 
                                                                                                                                                                                                          KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                                         PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hoàng Lan (đã ký)

Nơi nhận:  
-   CTCP Nước và Môi trường Việt Nam;
-   UBCKNN (để b/c);
-   TTLKCKVN;
-   Các CTCK thành viên;
-   Phòng HTGD, GSGD, QLNY, TTTT, VP;
-   Lưu: VT, TĐNY.

Tin tức mới