Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

  11/04/2017

Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 .

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

5. Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

6. Qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

7. Dự thảo Nghị quyết đại hội

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

8. Giấy xác nhận tham dự đại hội

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

9. Giấy ủy quyền tham dự đại hội

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

10. Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Click để xem nội dung hoặc tải xuống

News