Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

  17/03/2017

 

 
Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
 
                 SỞ GIAO DỊCH                                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Số:909/QĐ-SGDHN                                                                                                                                Hà Nội, ngày 29 tháng12 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH  
   
  Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

 
TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 
Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ- CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ hồ sơ đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: vws
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.600.000 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
Điều 2. Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
 
 KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Hoàng Lan (đã ký)
 
Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
 
                 SỞ GIAO DỊCH                                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Số:909/QĐ-SGDHN                                                                                                                                Hà Nội, ngày 29 tháng12 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH  
   
  Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

 
TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 
Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ- CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ hồ sơ đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: vws
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.600.000 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
Điều 2. Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
 
 KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Hoàng Lan (đã ký)

Tin tức mới