Công văn về việc chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán VWS từ thị trường đại chúng niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch Upcom

  17/03/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     Số: 03 /CV-VIWASE
V/v: chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán VWS từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch Upcom
Hà Nội, ngày  03  tháng 01  năm 2017

 

                                                                          Kính gửi:     Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
-      Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 27/11/2016 về việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán
trên hệ thống giao dịch Upcom;
-      Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch
cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
-      Căn cứ Thông báo số 1382/TB-SGDHN ngày 29/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu
đăng ký giao dịch của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
Ngày 29/12/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có văn bản thông báo chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VWS là
ngày 06/01/2017. Do đó, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kính đề nghị Quý Trung tâm chuyển sàn giao dịch chứng khoán
VWS (Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam) từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch
Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
-      Mã chứng khoán: VWS
-      Ngày giao dịch đầu tiên đăng ký: 06/01/2017
Kính đề nghị Quý Trung tâm xem xét chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn!
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn Như Hà (đã ký)

Tin tức mới